01 astrothailand traitbysign aries 02 astrothailand traitbysign taurus 03 astrothailand traitbysign gemini 04 astrothailand traitbysign cancer 05 astrothailand traitbysign leo 06 astrothailand traitbysign virgo 07 astrothailand traitbysign libra 08 astrothailand traitbysign scorpio 09 astrothailand traitbysign sagittarius 10 astrothailand traitbysign capricorn 11 astrothailand traitbysign aquarius 12 astrothailand traitbysign pisces

What is Your Sun Sign?

astrothailand home your sun sign

อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีใดหมายถึง ณ เวลาที่คุณลืมตาดูโลกหรือเมื่อชีวิตได้อุบัติขึ้น ซึ่งขณะนั้นตำแหน่งของอาทิตย์ตกอยู่ในราศีใดในสิบสองราศีโดยที่มีโลกเป็นจุดศูนย์กลาง รอยเท้าแรกที่เกิดมาในโลกนี้ของคุณจะได้รับอิทธิพลจากตำแหน่งของโลกและดวงอาทิตย์ในเวลานั้น แสงแรกของอาทิตย์จะหมายถึงพลังชีวิตหรือความเป็นตัวตนของคุณ ส่วนสิบสองราศีจะมีอิทธิพลผสมอันหมายถึงนิสัย บุคลิกพื้นฐาน และแนวโน้มการใช้ชีวิต เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่สถาปนิกแห่งดวงดาววาดเอาไว้ แต่การที่คุณจะเดินตามหรือเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นกับตัวคุณเอง โปรแกรมของเราจะบอกว่าอาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ในราศีใด เพียงแต่คุณต้องรู้วันเดือนปี พร้อมเวลาเกิด เมื่อใส่ข้อมูลครบคุณก็จะได้คำตอบ

Copyright © 2024 astrothailand.com | All Rights Reserved.